Voorwaarden

Article 1:   Definitions

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 • Rekening: het persoonlijke account van de App Gebruiker op de uMOB App dat de App Gebruiker de mogelijkheid geeft om onder andere zijn/haar gegevens in te zien en te wijzigen en gebruik te maken van de Dienst.
 • Algemene voorwaarden: Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor App-gebruikers met betrekking tot de uMOB Mobility as a Service Applicatie (App), zoals deze voorwaarden van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op https://umob.app/terms-conditions/.
 • App gebruiker(s): De natuurlijke persoon die Gebruik maakt van de uMOB App en de Diensten van de Dienstverleners.
 • Dienst(en): Mobiliteitsdiensten en/of producten en diensten van Dienstverleners (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het starten van een reis of een reis met een (deel)auto, scooter, fiets, openbaar vervoer en de betalingen daarvan) waarvan de App Gebruiker gebruik kan maken en die uMOB op basis van een Overeenkomst aan de App Gebruiker factureert. Voor een overzicht van de mobiliteitsdiensten zie umob.app.
 • Dienstverleners: Mobility providers of andere dienstverleners met betrekking tot het gebruik, de levering, de betaling en/of de aankoop van Diensten aan of door de App Gebruiker.
 • Gebruiken: Het gebruik van de uMOB App in de ruimste zin van het woord, inclusief het bekijken en bezoeken van de uMOB website, het aanmaken van een Account, het registreren, gebruiken, annuleren en betalen voor Diensten.
 • Informatie: Alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de uMOB App aan de App Gebruiker worden aangeboden, waaronder (de prijzen en voorwaarden van) de Diensten.
 • Klantenservice: The uMOB customer service, available on telephone number 010 – 808 30 36 on working days from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Email: support@umob.app.
 • Contract: De gebruiksovereenkomst tussen de App Gebruiker en uMOB, of door uMOB ingeschakelde derden.
 • Privacyverklaring: De privacyverklaring zoals toegepast door uMOB, waarvan de meest recente versie beschikbaar is op https://umob.app/terms-conditions/.

1.11   Rijbewijs: Europese rijbewijzen uit de Europese Unie (EU) en/of de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

1.12   Transactie(s): Elke geregistreerde transportbeweging uitgevoerd door een App gebruiker.

1.13   uMOB:  uMOB B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Zevenkampse Ring 342 B, 3068 HG Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82484724, BTW-nummer NL862488837B01.

1.14   uMOB App: De uMOB smartphone applicatie die onder meer dient als toegangsmedium voor het Gebruik van een Dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere Overeenkomst of Transactie die tot stand komt.

2.2 Voordat de App Gebruiker de uMOB App kan gebruiken, dient de App Gebruiker deze Algemene Voorwaarden te accepteren. Dit gebeurt doordat uMOB deze Algemene Voorwaarden in de uMOB App elektronisch aan de App Gebruiker ter beschikking stelt en de App Gebruiker deze Algemene Voorwaarden online moet accepteren bij het aanmaken van een Account. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden op zodanige wijze aan de App Gebruiker ter beschikking gesteld dat deze door de App Gebruiker op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de App-gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.3 Door het aanmaken van een Account en het gebruik van de uMOB App gaat de App Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien naast deze Algemene Voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van uMOB van toepassing zijn (zoals verwijzingen via de uMOB App naar de uMOB website ter informatie), zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de App Gebruiker zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het gunstigst is.

2.5 uMOB heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op het moment van bekendmaking daarvan en worden tijdens het Gebruik onder de aandacht van de App Gebruiker gebracht. Indien de App Gebruiker de uMOB App blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt de App Gebruiker daarmee onherroepelijk de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de App Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn/haar enige optie de uMOB App niet langer te gebruiken en zijn/haar Account te verwijderen.

2.6 De Diensten van verschillende Dienstverleners waarvan de App Gebruiker gebruik kan maken en die direct vanuit de uMOB App kunnen worden geboekt, gebruikt voor reizen en betaald, vallen onder deze Algemene Voorwaarden.

2.7 De Diensten waarvan de App Gebruiker gebruik kan maken worden aangeboden door de Dienstverleners. uMOB is geen partij in de rechtsverhouding die tussen de App Gebruiker en de Dienstverleners ontstaat met betrekking tot de individuele (vervoers)contracten. De Dienstverleners leveren de Diensten rechtstreeks aan de App-gebruiker. Op de overeenkomst met de betreffende Dienstverlener zijn naast deze Algemene Voorwaarden steeds de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van de betreffende Dienstverlener van toepassing. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden aanvaardt de App Gebruiker laatstgenoemde algemene voorwaarden en privacy statement. Op dit moment zijn de volgende Dienstverleners aangesloten bij hun eigen algemene voorwaarden, waarbij hieronder per mobiliteitsaanbieder een link is opgenomen naar hun algemene voorwaarden (waar de voorwaarden kunnen worden ingezien en gedownload):

uMOB kan te allen tijde mobiliteitsaanbieders toevoegen. Tijdens het boekingsproces moet de App-gebruiker de algemene voorwaarden en privacyverklaringen van de betreffende dienstverleners online accepteren.

2.8 For the use of Public Transport services, the specific terms and conditions of part A of Apply. The most recent version can be found on https://umob.app/terms-conditions-public-transport/

2.9    In case of a conflict between translations of the text of these General Terms, the Dutch text shall always prevail.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Gebruik, de aangeboden producten, digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Appgebruiker mogelijk te maken.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de App Gebruiker duidelijk wordt wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De overeenkomst

4.1 Indien de App Gebruiker het aanbod tot registratie bij uMOB voor gebruik langs elektronische weg heeft aanvaard en een Account heeft aangemaakt, bevestigt uMOB de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat uMOB de aanvraag schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door uMOB is bevestigd, kan de App Gebruiker het Contract opzeggen.

4.2 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt uMOB passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt uMOB voor een veilige webomgeving. Indien de App-gebruiker elektronisch kan betalen, zal uMOB daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.

4.3 uMOB kan binnen wettelijke grenzen onderzoeken of de App Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien uMOB op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is uMOB gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.4 uMOB (of een derde die uMOB als tussenpersoon heeft ingeschakeld) verstrekt uiterlijk bij het aanmaken van het Account, en met betrekking tot ritprijzen/kosten uiterlijk vóór het Gebruik van een (mobiliteits)Dienst, de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Appgebruiker op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. i) het uMOB e-mailadres en telefoonnummer waar de App-gebruiker klachten kan indienen;
 2. ii) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de App-gebruiker gebruik kan maken van het herroepingsrecht (zie artikel 7 hieronder);

iii) de informatie over de levering van diensten en dienstverlening na registratie;

 1. iv) de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; en
 2. v) de wijze van betaling, levering of uitvoering van het contract op afstand.

Artikel 5. Duur en opzegtermijn

5.1 De Overeenkomst met de App Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.2 De App Gebruiker en uMOB kunnen de Overeenkomst onmiddellijk zonder opzegtermijn beëindigen via de uMOB App of e-mail (support@umob.app), tenzij de App Gebruiker nog verplichtingen uit de Overeenkomst heeft. In dat geval eindigt de Overeenkomst wanneer aan alle verplichtingen is voldaan. Na beëindiging zal uMOB de App Gebruiker factureren voor de laatst genoten Diensten, voor zover deze nog niet zijn gefactureerd.

5.3 uMOB zal het Account zes maanden na beëindiging of opzegging verwijderen, of zoveel later als alle lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zijn nagekomen. De persoonlijke gegevens van de App gebruiker op zijn/haar Account worden opgeslagen in overeenstemming met uMOB's Privacy Statement.

Artikel 6. Beëindiging

6.1 uMOB kan, naast de overige haar toekomende rechten, de Overeenkomst(en) met de App Gebruiker te allen tijde met onmiddellijke ingang opschorten en/of ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke stappen en zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de App Gebruiker door middel van kennisgeving over de deactivering of blokkering van het Account van de App Gebruiker indien:

 1. i) de Appgebruiker één of meer van zijn uit het Contract voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen;
 2. ii) de Appgebruiker een betalingsachterstand heeft nadat hij in dit verband een herinnering heeft ontvangen;

iii) een aanvraag is ingediend voor het faillissement van de App-gebruiker;

 1. iv) namens de App Gebruiker een verzoek om toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt ingediend, dan wel een dergelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van de App Gebruiker wordt uitgesproken;
 2. v) de App Gebruiker misbruik en/of fraude heeft gepleegd met de uMOB App;
 3. vi) de App-gebruiker bij de registratie of gedurende de looptijd van de Overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt of feiten heeft achtergehouden en van uMOB niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst voortzet;

vii) in redelijkheid niet van uMOB kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst in stand houdt (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: als gevolg van een hoog schadepercentage met betrekking tot de vervoermiddelen van Dienstverleners);

viii) de Appgebruiker gedurende een periode van 1 (één) jaar geen gebruik heeft gemaakt van een Dienst.

6.2 Indien een van de in lid 1 van dit artikel beschreven situaties zich voordoet, is de App-gebruiker verplicht uMOB daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

6.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst door uMOB wordt de toegang van de Appgebruiker tot de Diensten met onmiddellijke ingang bij beëindiging geblokkeerd, worden reserveringen voor toekomstig Gebruik geannuleerd en worden alle kosten voor geleverde Diensten in rekening gebracht en gefactureerd aan de Appgebruiker.

Artikel 7. Geen recht op annulering/herroeping

7.1     De App Gebruiker gaat akkoord met onmiddellijke uitvoering door uMOB en onmiddellijke levering van de Diensten via de uMOB App en kan de Overeenkomst (een dienstenovereenkomst/een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd) niet annuleren of herroepen.

7.2     Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst verklaart de App-gebruiker bij voorbaat in te stemmen met onmiddellijke uitvoering/levering binnen de bedenktijd en doet hij uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht op grond van de wettelijke uitzondering van artikel 6:230p onder g BW.

7.3 Voor producten die uMOB gratis ter beschikking heeft gesteld geldt een retourtermijn van 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst met betrekking tot de levering van het product is gesloten. De verzendkosten zijn voor rekening van de App-gebruiker.

Artikel 11. De uMOB-app

11.1   uMOB beheert de uMOB App. Door gebruik te maken van de uMOB App gaat de App Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden (inclusief de algemene voorwaarden van Dienstverleners) zoals beschreven in artikel 3.

11.2 De uMOB App biedt de App Gebruiker de mogelijkheid om zijn/haar reisbewegingen te registreren. Het is noodzakelijk dat de App Gebruiker toestemming geeft voor de verwerking van zijn/haar locatiegegevens (gps locatie). Deze toestemming wordt gevraagd in de uMOB App. Het uMOB Privacy Statement bevat meer informatie over de verwerking van (persoons)gegevens indien bij gebruik van de uMOB App wordt gekozen voor registratie van reisbewegingen.

11.3 De Informatie in de uMOB App wordt uitsluitend ter algemene informatie aangeboden en omvat geen adviezen of aanbevelingen. De Informatie die door middel van de uMOB App beschikbaar wordt gesteld is met zorg samengesteld. uMOB zal de Informatie op de uMOB App en de inhoud daarvan redelijkerwijs accuraat en actueel houden, maar geeft geen garantie dat de uMOB App en/of de Informatie vrij is/zijn van fouten, defecten, malware, virussen of dat de uMOB App en de Informatie accuraat, volledig en actueel zijn.

11.4 uMOB is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies (inclusief kosten), van welke aard en uit welke hoofde dan ook, die het gevolg is van het Gebruik (of de (tijdelijke) onmogelijkheid van Gebruik), of van enig handelen of nalaten van de Gebruiker van de App, daaronder begrepen schade of verlies veroorzaakt door malware, virussen of enige vorm van onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie. uMOB geeft geen garantie dat (alle onderdelen van) de uMOB App te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of virussen en dergelijke toegankelijk zullen zijn. uMOB is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de App Gebruiker voor schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de uMOB App.

11.5 De App Gebruiker aanvaardt dat uMOB alleen de functionaliteiten en andere kenmerken bevat zoals hij/zij die aantreft op de uMOB App op het moment van Gebruik (op "as is" basis). uMOB sluit expliciete en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, uitdrukkelijk uit. uMOB is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van elektronische communicatievormen, al dan niet in relatie tot de uMOB App, daaronder begrepen maar niet beperkt tot schade die het gevolg is van storingen, onderbreking of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door externe partijen of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en de overbrenging van virussen.

11.6 De App Gebruiker garandeert uMOB dat de gegevens die hij/zij verstrekt bij het aanmaken van zijn/haar Account volledig, actueel en correct zijn. De App Gebruiker erkent en begrijpt dat de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van de uMOB App. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie dient de App Gebruiker inloggegevens in te voeren die toegang geven tot zijn/haar Account. De App Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veilige opslag en het gebruik van de inloggegevens en wachtwoorden. Het Account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is de App Gebruiker niet toegestaan zijn/haar inloggegevens en wachtwoorden aan derden te verstrekken. De App Gebruiker is aansprakelijk voor al het Gebruik dat via zijn inloggegevens van de uMOB App wordt gemaakt. uMOB mag ervan uitgaan dat de App Gebruiker daadwerkelijk de persoon is die met zijn inloggegevens inlogt. Zodra de App Gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de App Gebruiker uMOB hiervan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om onmiddellijk zelf doeltreffende maatregelen te nemen, zoals het wijzigen van het wachtwoord. uMOB is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofd of rechtmatig gebruik of frauduleus gebruik van of toegang tot het Account van de App Gebruiker door derden; alle schade, verlies en kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening en risico van de App Gebruiker.

11.7 De App Gebruiker vrijwaart uMOB tegen en houdt uMOB schadeloos voor alle mogelijke aanspraken van derden (waaronder begrepen Dienstverleners) tot vergoeding van schade of verlies en/of kosten als gevolg van het gebruik van de uMOB App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten.

11.8 De uMOB App kan links aanbieden naar externe internetsites. uMOB is niet aansprakelijk voor het gebruik en de inhoud van internetsites die aan of van deze site gekoppeld zijn. Het uMOB Privacy Statement is niet van toepassing op enige verwerking van persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

11.9 Alle rechten met betrekking tot de uMOB App en de Informatie, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot databankrechten, auteursrechten, naburige rechten, merk- en handelsnaamrechten, ontwerpen, look & feel, sjablonen van Accounts, video, audio en beeld- of fotomateriaal, tekeningen, methoden, technieken, programma's, software, knowhow, ontwerp, vormen, domeinnamen) zijn het exclusieve eigendom van uMOB of haar licentiegevers. Het Contract leidt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten door uMOB aan de App-gebruiker. De App Gebruiker heeft alleen een gebruiksrecht bestaande uit het Gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De App Gebruiker krijgt tevens toestemming om de uMOB App en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor zijn/haar eigen Gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Het is de App Gebruiker niet toegestaan de uMOB App te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan voor persoonlijk Gebruik. Elke andere vorm van gebruik van de uMOB App of de Informatie, bijv. het ter beschikking stellen van de uMOB App aan derden, het verkopen, verhuren of decompileren ervan, reverse engineering, het opslaan of reproduceren van (een deel van) de uMOB App op een externe internet site, het framen van uMOB, het insluiten van Informatie, het maken van links, hyperlinks of deep links tussen de uMOB App en enige andere internet site of enig ander gebruik, is verboden.

11.10 Het is de App Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan informatie, gegevens en andere materialen verkregen in het kader van de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uMOB te verveelvoudigen of openbaar te maken. De App Gebruiker is niet gerechtigd enige aanduiding omtrent of verwijzend naar intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, merken of handelsnamen van, van of verband houdende met de producten en/of diensten van uMOB te verwijderen, te wijzigen of toe te voegen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding. Het is niet toegestaan de beveiliging van uMOB of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, deze buiten werking te stellen of anderszins te (trachten te) beïnvloeden of het Gebruik daarvan door derden te belemmeren of te beperken.

11.11 uMOB heeft te allen tijde het recht om de uMOB App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van de uMOB App te beperken, een App Gebruiker te weigeren of Diensten te weigeren, het Gebruik stop te zetten, een Account te blokkeren of te verwijderen alsmede de toegang tot de uMOB App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te blokkeren of de App Gebruiker de toegang tot de uMOB App te ontzeggen, dit alles zonder opgave van redenen en geheel naar eigen goeddunken, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige kosten of schadevergoeding.

11.12 uMOB heeft te allen tijde het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding of op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de App Gebruiker, (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de uMOB App aan te brengen en onderhoud te plegen en (ii) de uMOB App (tijdelijk of permanent) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.

11.13 uMOB kan een upgrade voor de uMOB App beschikbaar stellen. De upgrade geldt in dat geval als de uMOB App als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 12. Toegangsinstrument (App)

12.1   Het gebruik van de uMOB App is voor eigen rekening en risico van de App Gebruiker. Voor het gebruik van de uMOB App dient de App Gebruiker te beschikken over een compatibel apparaat: een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat dat voldoet aan de technische vereisten voor de uMOB App.

12.2 Voor bepaalde kernfuncties in de uMOB App is een actieve internetverbinding vereist. De App Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheid van mobiele datacommunicatie. Eventuele kosten die de telecom provider in rekening brengt voor gegevensoverdracht zijn voor rekening van de App Gebruiker. De App Gebruiker moet er ook voor zorgen dat het apparaat opgeladen blijft ? als de batterij leeg is, kan uMOB geen verantwoordelijkheid aanvaarden als de App Gebruiker hierdoor een Dienst niet kan gebruiken of stoppen.

12.3 uMOB biedt toegang tot Diensten door middel van de uMOB App.

12.5 De App Gebruiker ontvangt of kiest tijdens het registratieproces een wachtwoord waarmee de uMOB App kan worden ontgrendeld en waarmee de App Gebruiker zich met behulp van de uMOB App bij een Dienstverlener kan identificeren om een Dienst te starten. De overeenkomst met de Dienstverlener komt tot stand zodra a) de App-gebruiker het Gebruik start met zijn/haar gegevens en b) het voertuig/vervoermiddel de huurtransactie bevestigt door zichzelf te ontgrendelen.

12.6 De App Gebruiker is verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. De App Gebruiker stemt ermee in het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen indien er reden is om aan te nemen dat een derde met het wachtwoord bekend is geworden.

Artikel 13. Rijbevoegdheid en controle van het rijbewijs

13.1 Het gebruik van verschillende Diensten is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die:

 1. i) een minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en ten minste één (1) jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs om een personenvoertuig te besturen - voor bepaalde modellen Voertuigen geldt een hogere minimumleeftijd en/of duur van het bezit van het rijbewijs, die in de uMOB App wordt vermeld;
 2. ii) tijdens het Gebruik hun geldig rijbewijs bij zich hebben en voldoen aan alle daarin gestelde voorwaarden en beperkingen; en

iii) beschikken over een actieve uMOB Account.

13.2 App Gebruikers moeten hun identiteit en Rijbewijs valideren via het online of offline validatieproces in overeenstemming met de instructies in de uMOB App.

13.3 Onmiddellijk na intrekking of verlies van het rijbewijs vervalt de rijbevoegdheid voor de betreffende Diensten voor de duur van de intrekking of het verlies. Hetzelfde geldt indien een rijverbod is opgelegd: zodra de rijbevoegdheid is vervallen, is het de App-gebruiker verboden gebruik te maken van de betreffende Diensten. Bij niet-naleving van dit verbod draagt de App Gebruiker de volledige gevolgen en eventuele aansprakelijkheden.

13.4 uMOB behoudt zich het recht voor de App Gebruiker te allen tijde te vragen de geldigheid van het Rijbewijs aan te tonen.

Artikel 14. Prijzen en betaling

14.1 Alle aanbiedingen van een Dienst zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

14.2 De Appgebruiker stemt ermee in de prijzen te betalen tegen het gekozen tarief dat geldt op het moment dat het gebruik of, indien eerder, de reservering van een Dienst aanvangt. Daarna is een wijziging naar een ander tarief niet meer mogelijk. Alle tarieven en kosten staan vermeld in de uMOB App of in het geldende prijzen- en kostenoverzicht op de website van de betreffende Dienstverlener. Dit zijn de definitieve prijzen inclusief het geldende btw-tarief.

14.3 Voorafgaand aan de start van een Dienst kan uMOB een redelijk bedrag vooraf autoriseren als aanbetaling op de door de App Gebruiker gekozen betaalmethode. Indien een waarborgsom van toepassing is, stelt uMOB de App-gebruiker hiervan op de hoogte en wordt de waarborgsom in het boekingsproces overeengekomen.

14.4 Indien een Dienst niet beschikbaar is, worden de Appgebruiker geen kosten in rekening gebracht.

14.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie over een Dienst, dat voor de Appgebruiker duidelijk wordt wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

14.6 De App Gebruiker dient de betaalmethode te selecteren uiterlijk voor de eerste Dienst die de App Gebruiker afneemt. uMOB biedt als betaalmethoden Apple Pay, automatische incasso (via iDEAL) en creditcard autorisatie. Voor betaling met SDD is een incassomachtiging vereist. De betaalmethode kan door de App Gebruiker gedurende de Overeenkomst worden gewijzigd.

14.7 Ter bestrijding van creditcardfraude behoudt uMOB zich te allen tijde het recht voor om (veiligheids)controles uit te voeren. uMOB kan voorts controleren of de creditcard op het moment van invoer van de creditcardgegevens bij de uitgevende instelling op naam van de App-gebruiker als verloren, gestolen of verlopen staat geregistreerd en of de kredietlimiet toereikend is voor de beoogde reservering. Indien uit deze controles een vermoeden van misbruik voortvloeit, is uMOB gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten en te beëindigen.

14.8 Betalingen als particuliere App Gebruiker geschieden volgens de in de uMOB App gekozen betaalmethode. De App Gebruiker is verplicht ervoor te zorgen dat zijn/haar (bank)rekening waarvan de overboeking of de (SEPA) incasso plaatsvindt, of een andere gekozen betaalmethode, voldoende dekking biedt. Indien de bank terugbetaling van het overgemaakte bedrag vordert en de App Gebruiker hiervoor verantwoordelijk is, is de App Gebruiker de bankkosten verschuldigd, alsmede een boete conform het geldende tarieven- en kostenoverzicht.

14.9 Indien de App Gebruiker niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, nadat uMOB de App Gebruiker heeft gewezen op de te late betaling en uMOB de App Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegeven om aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, en de App Gebruiker niet binnen deze 14-dagen termijn heeft betaald, is de App Gebruiker over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is uMOB gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, te berekenen vanaf de dag na het verstrijken van de 14-dagen termijn.

14.10 Bij het opstellen van facturen is de uMOB-administratie bepalend.

14.11 The App User can send his/her complaint about payments, within the statutory complaint period, to support@umob.app. See Article 16 regarding the complaints procedure.

Artikel 15. Procedure in geval van ongevallen, schade, defecten en reparaties;

verkeersovertredingen, (verdenking van) fraude

15.1 De Appgebruiker dient te allen tijde schade en gebreken die zich voordoen bij aanvang van of tijdens het gebruik van een Dienst onmiddellijk per e-mail te melden aan de Klantenservice, vergezeld van een duidelijke foto. Instructies van de Klantenservice moeten worden opgevolgd. Hetzelfde geldt indien schade of verlies ontstaat of is ontstaan als gevolg van een ongeval. Ook voor de afhandeling van schade en gebreken waardoor het voertuig niet meer gebruikt kan worden, dient de App Gebruiker contact op te nemen met de betreffende Dienstverlener. De App Gebruiker is in ieder geval verplicht om in geval van schade en/of gebreken het gebruik van het vervoermiddel te staken indien dit kan leiden tot verergering van de schade of van de gebreken of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

15.2 In geval van diefstal dient de Appgebruiker onmiddellijk contact op te nemen met de betreffende Dienstverlener en de Klantenservice per e-mail op de hoogte te stellen.

15.3 De Appgebruiker moet ervoor zorgen dat van elk ongeval, diefstal, brand of schade aan derden veroorzaakt door hem/haar en of zijn/haar passagiers, of andere schade waarbij een door hem/haar bestuurd voertuig betrokken is, onmiddellijk een schadeformulier naar waarheid wordt ingevuld en dat aangifte wordt gedaan bij de politie. Indien de politie weigert de gegevens van een ongeval te registreren, moet de Appgebruiker dit onmiddellijk telefonisch melden aan de Klantenservice. In een dergelijk geval moet de App Gebruiker de verdere procedure met de Klantenservice bespreken en haar instructies opvolgen. Dit geldt ongeacht of het ongeval door de App Gebruiker of een derde partij is veroorzaakt en/of de schade of het verlies gering is of niet.

15.3 In geval van een ongeval met een voertuig van een Dienstverlener dat door de Appgebruiker werd bestuurd, mag de Appgebruiker geen aansprakelijkheid aanvaarden of een soortgelijke verklaring afleggen. Indien de App Gebruiker ondanks dit verbod een verklaring aflegt waarbij aansprakelijkheid wordt aanvaard, geldt dit alleen voor de App Gebruiker persoonlijk. Noch uMOB, noch (haar) verzekeraars is/zijn gebonden aan deze aanvaarding van aansprakelijkheid, verklaring(en) of toezegging(en).

 • Indien daar aanleiding toe is, kan uMOB het gebruik van een Dienst verbieden (bijvoorbeeld door het geparkeerde voertuig van een Dienstverlener op afstand uit te schakelen). De voertuigen zullen te allen tijde veilig en in overeenstemming met de verkeersregels worden geparkeerd.
 • uMOB brengt kosten in rekening voor de afhandeling van ongevallen, claims, defecten, overtredingen en dergelijke. De meest recente tarieven zijn te vinden op https://umob.app/terms-conditions/.

Artikel 16. Klachtenprocedure

16.1   uMOB behandelt de klachten met betrekking tot de uMOB App. Voor klachten over de Diensten van de Dienstverleners dient de App Gebruiker zich rechtstreeks tot de betreffende Dienstverlener te wenden.

16.2 uMOB beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

16.3 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Appgebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij uMOB.

16.4 uMOB streeft ernaar ingediende klachten binnen een termijn van (14) veertien dagen na ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door uMOB binnen een termijn van zeven dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Appgebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.5 De App-gebruiker dient uMOB in ieder geval vier weken de tijd te geven om de klacht in overleg op te lossen.

Artikel 17. Privacy en cookies

17.1 Om het Gebruik van de uMOB App en van de Diensten mogelijk te maken is het noodzakelijk dat uMOB de (persoons)gegevens van App Gebruikers verwerkt.

17.2 Voor zover de gegevens die door uMOB in het kader van de uitvoering van de betreffende Overeenkomst worden verwerkt persoonsgegevens bevatten, zal uMOB deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17.3   The uMOB Privacy Statement as set out on the uMOB website applies (https://umob.app/privacy-statement/)

17.4 De App Gebruiker begrijpt en erkent dat het toestaan van het plaatsen van (functionele en analytische) cookies door uMOB essentieel is voor de goede werking van de uMOB App. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door uMOB via de browser wordt opgeslagen op de computer/mobiele telefoon van de App Gebruiker. uMOB heeft geen controle over de acceptatie van deze cookies door de App Gebruiker en de App Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte acceptatie van deze cookies. De App Gebruiker erkent tevens dat applicaties/apps van uMOB reclame kunnen bevatten. Het uMOB Privacy Statement bevat een cookieverklaring die van toepassing is.

17.5 Indien de App Gebruiker klikt op een link van een social media platform zoals Facebook, Instagram en dergelijke, worden automatisch gegevens verzonden naar het gekozen platform zoals gebruikelijk is bij het klikken op hyperlinks. Dit betreft onder meer het IP adres van de App Gebruiker, het type, de instelling en versie van de webbrowser en de URL van de uMOB website. De App Gebruiker is hiervan op de hoogte en gaat hiermee akkoord.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1   De App Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het Gebruik. De App Gebruiker gebruikt een aangeboden Dienst via de Dienstverleners in overeenstemming met algemeen aanvaarde beginselen en houdt zich aan de geldende verkeers- en parkeerregels. De App Gebruiker behandelt de gehuurde zaken met de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid en gedraagt zich als een verantwoordelijke verkeersdeelnemer.

18.2 De App Gebruiker is aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle schade en verlies inclusief eigen risico, boetes en andere kosten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de Dienstverleners en de App Gebruiker en/of zoals veroorzaakt door de App Gebruiker of feitelijke exploitant onder de Rekening van de App Gebruiker (van bijvoorbeeld een leaseauto of fiets). Dit artikel geldt zowel voor zakelijke reizen als voor privéreizen.

18.3 uMOB is in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor schade en verlies en/of kosten die de App Gebruiker direct of indirect lijdt of maakt als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van de Diensten. uMOB garandeert op geen enkele wijze de beschikbaarheid van de Diensten van de Dienstverleners. uMOB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gebreken in de Diensten, zoals defecte transportmiddelen, het niet beschikbaar zijn van (voldoende) transportmiddelen en dergelijke.

18.4 uMOB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of andere gevolgschade die voortvloeit uit de contracten met Dienstverleners. uMOB heeft geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de Diensten, gedragingen van de Dienstverleners en voor de juistheid en volledigheid van de door de Dienstverleners verstrekte informatie, ook niet als die informatie via de uMOB website of de uMOB App kan worden geraadpleegd.

18.5 uMOB stelt alles in het werk om de uMOB App goed te laten functioneren. uMOB maakt daarbij gebruik van de technologie van derden. uMOB garandeert niet de foutloze en ononderbroken werking van voornoemde uMOB applicaties.

18.6 uMOB is slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een tekortkoming in de uMOB App die volgens de wet of volgens algemeen aanvaarde beginselen aan uMOB kan worden toegerekend. Herstel of terughalen van verloren gegane gegevens van de App-gebruiker is uitdrukkelijk geen verplichting van uMOB.

18.7 uMOB is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, overlijden, schade aan door de App gebruiker gebruikte goederen, schade of verlies als gevolg van bedrijfsbeëindiging, smartengeld, schade en verlies als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep, schade of verlies als gevolg van winstderving of immateriële schade.

18.8 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van uMOB gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van uMOB of haar hoogste leidinggevend personeel.

18.9 De App-gebruiker dient schade onverwijld, en in ieder geval binnen twee maanden na het ontstaan daarvan, aan uMOB te melden. Indien de melding na deze termijn plaatsvindt, is uMOB niet aansprakelijk, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat deze schade niet eerder gemeld had kunnen worden. Alle vorderingen op uMOB die voortvloeien uit de relatie met uMOB verjaren een jaar na Gebruik van de betreffende Dienst.

18.10 In geval van beëindiging van een Overeenkomst door uMOB op grond van het bepaalde in artikel 6 of blokkering door uMOB van een bepaalde App Gebruiker op grond van het bepaalde in artikel 6.1, is de App Gebruiker gehouden uMOB volledig schadeloos te stellen en heeft uMOB tevens recht op vergoeding van alle overige kosten en schade die als gevolg van de beëindiging ontstaan (inclusief wettelijke rente). uMOB is in dat geval gerechtigd al het Gebruik met onmiddellijke ingang te staken.

Artikel 19. Diversen

19.1 Indien deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdige bepalingen bevatten, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen toegestaan in het Contract.

19.2 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling in ieder geval een zoveel mogelijk inhoudelijk en strekking gelijke betekenis toe, zodat daarop aanspraak kan worden gemaakt. De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

19.3 Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).

19.4 Alle geschillen die over of in verband met de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, zullen worden berecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Scroll naar boven